Nazwa usługi: WYMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 993, z późn. zm.)
Rozporządzenie
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. z 2002r., Nr 236, poz. 1999, z późn. zm.)
Ustawa
ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
Ustawa
ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • - Wniosek o wymeldowanie - Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu/ budynku (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu /budynku) (oryginał do wglądu) - Kserokopie innych dokumentów potwierdzających fakty opisane we wniosku (np. sentencja wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję) (oryginały do wglądu) - Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
   
Opłaty: Opłata w wysokości 10 zł za wydanie na wniosek decyzji administracyjnej w I instancji.
Odwołanie zwolnione od opłaty skarbowej.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić:
na rachunek Urzędu Gminy Cieszków w Banku Spółdzielczym Milicz oddział Cieszków Nr: 739582 1010 2001 0100 0156 0001 lub w Urzędzie Gminy Cieszków
   
Czas realizacji: Termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej – do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy.

Termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest takim przypadku zawiadomić stron o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia.
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji wydanej przez organ ewidencji ludności stronom postępowania przysługuje prawo złożenia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia tej decyzji.
Odwołanie składa się za pośrednictwem organu ewidencji ludności, który wydał decyzję
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 731