Nazwa usługi: Podatek leśny od osób prawnych
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2002r., Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)
Inne
Uchwała nr III/13/02 Rady Gminy Cieszków z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • 1. Wypełniony formularz deklaracji DL- 1. 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny, np. akt notarialny. 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty
   
Opłaty:
   
Czas realizacji: Podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).
   
Tryb odwoławczy: brak
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 797