Nazwa usługi: Podatek od nieruchomości od osób prawnych
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006r., Nr 121, poz. 844, z późn. zm.)
Ustawa
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)
Inne
Uchwała Nr III/13/02 Rady Gminy Cieszków z 5 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • 1. Wypełniony formularz deklaracji DN-1. 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny, np. akt notarialny 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
   
Opłaty:
   
Czas realizacji: Podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).
   
Tryb odwoławczy: brak
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 863