Nazwa usługi: Podatek rolny od osób prawnych
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006r., Nr 136, poz. 969, z późn. zm.)
Ustawa
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)
Inne
Uchwała nr III/13/02 Rady Gminy Cieszków z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wypełniony formularz deklaracji DR-1. - Dokument potwierdzający tytuł prawny, np.: akt notarialny, umowa dzierżawy, wypis z ksiąg wieczystych, testament, postanowienie o nabyciu spadku, wypis z rejestru gruntów, itp. - W razie składania korekty informacji należy złożyć pisemne uzasadnienie przyczyny korekty. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
   
Opłaty:
   
Czas realizacji: Podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).
   
Tryb odwoławczy: brak
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1206