Najpopularniejsze usługi

Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek - stary wzór

Wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY

Zameldowanie na pobyt czasowy

ZAMELDOWANIE DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ

Wymagane dokumenty:
Wniosek z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego Wnioskodawca nie mógł zameldować się w trybie uproszczonym oraz wskazaniem właściciela nieruchomości
Wypełniony formularz zgłoszenia
Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny d...

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

Zameldowanie na pobyt stały

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

Zapytanie ofertowe - Dziadkowo

Zapytanie ofertowe - Dziadkowo

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

wyników