Alfabetyczna lista usług

Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego

1. Usługa umożliwia uzyskanie od dowolnego organu gminy (wójta, burmistrza, prezydenta, miasta) dowodu osobistego na pisemny wniosek uprawnionego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Odbioru dowodu osobistego dokonuje się osobiście w siedzibie organu...

Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, co spowoduje wydanie uprawnionym osobom stosownego odpisu.

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

Wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu

WYMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

WYMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ